nepal2010

Referat/resultatet af afstemningen, fra den digitale Generalforsamling 31. marts 2021

 

23 havde afgivet deres stemme, som fordelte sig på følgende måde: 

1. Vedtægternes pkt. 2 den fremlagte dagsorden: 22 for 1 imod

(herunder at der var enighed om måden, at afholde Generalforsamling på.)

2. Bestyrelsens beretning for 2020: 23 for ingen imod

3. Godkendelse af regnskabet for 2020: 23 for ingen imod

4. Godkendelse af budgettet for 2021: 21 for 2 imod

5. Fastsættelse af medlemskabet til samme som i 2020: 20 for 3 imod

(et par stykker havde oplyst at de synes kontingentet var for lavt sammenlignet med andre foreninger)

6. Henrik Rafn fremsatte forslag om ny strategi for Nepal 2010: 2 for 21 imod

7. Valg af den siddende bestyrelsen som skitseret: 23 for ingen imod

(Ingen nye havde meldt sig, 1 medlem er i 2021 fratrådt som bestyrelsesmedlem)

8. Skal vi fortsætte vore hidtidige aktivitetsniveau: 21 for 2 imod

Nota til resultatet:

Ad 1. Der var en der mente, at vi som andre skulle udskyde Generalforsamling til den kunne afholdes.

Ad 5. der var således 2 der mente vi skulle sætte kontingentet op, 1 stemme vides ikke om denne var imod fordi kontingentet var for højt eller for lavt. Anyway, pga. at fristen var overskredet mht. at fremsætte forslag kunne dette desværre 😊 ikke komme med i år, indtil da må vi ”nøjes med” det niveau vi har, men vil blive overvejet indtil næste Generalforsamling. Vi opfordre i stedet til at man betaler støttemedlemskab på de 300 kr. en gang om året (mindre end 1 kr. om dagen) senest 22. februar 2022 hvor Generalforsamling afholdes næste gang. Så er vi ude i god tid. Altså 22.02.2022 kl. 20-22, men så heller ikke flere 2-taller.

Ad. 6. Det eneste fremsatte forslag til behandling på denne Generalforsamling 2021 blev nedstemt. 

Ad. 8. Samme to der stemte imod budgettet og for Henriks forslag stemte ligeledes imod det nuværende aktivitetsniveau - logisk nok. Det har dog givet stof til eftertanke om ikke afstemningen om budgettet bør ligge senere? For hvis forslaget indebærer, at budgettet skal ændres, er der ingen grund til at stemme om det. På samme måde med valg til bestyrelsen bør dette foregå efter forslag og budget, så ingen vælges til bestyrelsen hvor de så skal arbejde for noget de har stemt imod. Det føles i alt tilfælde ikke naturligt.

Dette notat vil med beretningen være at betragte som referat fra den netop overståede Generalforsamling.

Ja man fristes jo næsten til at sige pæn tak for god ro og orden på Generalforsamlingen – det havde der jo nok været alligevel 😊

Gentofte 02. april 2021

På bestyrelsens vegne 

Tommy Legène Jørgensen - formand 

MOBILEPAY

 

 

Donationer/betalinger modtages på MobilePay nr.: 87 35 33

Ved betaling af medlemsskab oplys venligst de 4 første ciffer af dit nummer = dit medlemsnr.

SMS

 

 

Send; Nepal til 1231 så støtter du os med 50 kr. hver gang

(Dette betyder mad for ét skolebarn en hel uge)

BANK

 

Ved overførelse på under 200 DKK benyt venligst reg.nr. 7780 konto nr. 194 2010
Ved overførelser på over 200 DKK benyt venligst reg.nr. 7780 konto nr. 190 4119
NB. Ønskes fradragsretten udnyttet skal CPR./CVR-nr. oplyses ved indbetalingen

Facebook